Berlinale: Videos


KABEI

Press Conference

Wednesday Feb 13, 2008

Hiroshi Fukasawa (Producer)

Teruyo Nogami (Script)

Tadanobu Asano (Actor)

Sayuri Yoshinaga (Actress)

Yoji Yamada (Director)

Ralf Schenk (Moderator)

Red Carpet

Wednesday Feb 13, 2008