Berlinale: Programme


Zhou Yu de huoche | Zhou Yu's Train | Zhou Yus Zug

Feb 14, 2003 | Dieter Kosslick, Sun Honglei, Gong Li

Feb 14, 2003Dieter Kosslick, Sun Honglei, Gong Li

Festival Director Dieter Kosslick and Zhou Yu de Huoche leading actors Sun Honglei and Gong Li

Competition Zhou Yu de huoche | Zhou Yu's Train | Zhou Yus Zug