Berlinale: Programme


United Red Army

ARATA (Hiroshi SAKAGUCHI), Takaki UDA (Masakuni YOSHINO), Toshimitsu KOKIDO

United Red Army

Forum

JPN 2007

by: Wakamatsu Koji

ARATA (Hiroshi SAKAGUCHI), Takaki UDA (Masakuni YOSHINO), Toshimitsu KOKIDO (Michinori KATO), Shima ONISHI (Kunio BANDO), Soran TAMOTO (Motohisa KATO)