Hard Luck Hero

by Sabu
with Sakamoto Masayuki, Nagano Hiroshi, Inohara Yoshihiko, Morita Go, Miyake Ken, Okada Junichi, Shiomi Sansei, Terajima Susumu
Japan 2003 79’

Additional information

Download additional information