Hai xian

Seafood
by Zhu Wen
with Jinzi, Cheng Taisheng
People’s Republic of China / Hong Kong, China 2001 90’

World sales

Golden Network Asia Limited