Sadbata kato plach

Fate as a Rat | Ein Rattendasein
by Iwan Pawlow
with Iwailo Christow, Christo Garbow, Valentin Panew
Bulgaria / Macedonia 2001 75’