The Cabbie

by Chen Yiwen, Chang Hua-kun Taiwan 2000