Ai ni ai wo

Betelnut Beauty
by Lin Cheng-sheng
with Chang Chen, Angelica Lee, Leon Dai, Kao Ming-chun, Tsai Chen-nan
Taiwan / France 2000 106’

Additional information

Download additional information