Truths: A Stream

by Masahiro Tsuchihashi
with Yoko Yamashita, Hiroaki Umano
Japan 1999 182’