Hanyo '82

The Woman Of Fire '82
by Kim Ki-Young
with Na Young Hee, Kim Ji-Mi
Republic of Korea (South Korea) 1982 115’