Fang lang

Sweet Degeneration
by Lin Cheng-sheng
with Chen Shiang-chyi, Lee Kang-sheng, Chen Shih-huang
Taiwan / Japan 1997 118’