He Liu

The River | Der Fluß
by Tsai Ming-liang
with Lee Kang-sheng, Miao Tien, Lu Hsiao-ling
Taiwan 1997 115’