E no naka no boku no mura (The Village Of My Paintings)

Village Of Dreams | Das Dorf meiner Träume
by Yoichi Higashi
with Keigo Matsuyama, Shogo Matsuyama, Mieko Harada
Japan 1995 112’