Wo zhe yi bei zi

Life Of A Beijing Policman | Das Leben eines Pekinger Polizisten
by Hui Shi People’s Republic of China 1950 110’