Za zui zi

An Innocent Babbler | Der Schwätzer
by Liu Miaomiao
with Li Lei, Czo Cuifen, Yuan Jin
People's Republic of China 1992 90’

World sales

China Children's Film Studio