Shuanqizhen daoke

The Swordsman In Double-Flag Town | Der Schwertkämpfer in der Zwei-Flaggen-Stadt
by He Ping
with Gao Wei, Zhao Mama, Chang Jiang, Sun Haiying, Wang Gang
People's Republic of China 1992 95’

World sales

China Film International Corp.