Sishi buhuo

Family Portrait | Familien-Portrait
by Li Shaohong
with Li Xuejian, Song Dandan, Ye Jing
People’s Republic of China 1992 90’