Hsia nu

A Touch Of Zen | Ein Hauch von Zen
by King Hu
with Shih Chun, Hsu Feng, Pai Ying
Hong Kong 1969 180’