East Of Eden

by Elia Kazan
with James Dean
USA 1900