Berlinale: Programm


Já, Olga Hepnarová | I, Olga Hepnarova

Michalina Olszanska, Marika Soposka

Já, Olga Hepnarová | I, Olga Hepnarova

Panorama

CZE/POL/SVK/FRA 2016

von: Tomas Weinreb, Petr Kazda

Michalina Olszanska, Marika Soposka


© Black Balance