Berlinale: Programm


Ten no chasuke | Chasuke’s Journey

13.2.2015 | Sabu, Ito Ohno, Ken’ichi Matsuyama

13.2.2015Sabu, Ito Ohno, Ken’ichi Matsuyama

Der Regisseur und seine Hauptdarsteller beim Photo-Call.

WettbewerbTen no chasuke | Chasuke’s Journey