Berlinale: Pressefotos


Das Team von Tian Bian Yi Duo Yun

Wettbewerb | Tian Bian Yi Duo Yuon | The Wayward Cloud

Wettbewerb: Das Team von Tian Bian Yi Duo Yun | The Wayward Cloud: Lee Kang-Sheng, Chen Shian-Chyi, Regisseur Tsai Ming-Liang und Lu Yi-Ching

ID 2005_0032