Berlinale: Foto-Boulevard


Kong Que

Lu Yulai, sein Bruder Feng Li, beide Schauspieler, Zhang Jing Chu, Schauspielerin, aund Gu Changwei, der Regisseur von Kong Que beim Photo Call.

WettbewerbKong Que | Peacock | Der Pfau – Programm-Pressekonferenz

18. Februar 2005