Minato no nihon musume

Japanese Girls at the Harbour
von Shimizu Hiroshi
mit Oikawa Michiko, Inoue Yukiko, Egawa Ureo, Sawa Ranko
Japan 1933 72’

Zusatzinformationen

Download Zusatzinformationen