The Dybbuk Of The Holy Apple Field

von Yossi Somer
mit Ayelet Z'urer, Yehezkel Lazarov, Orna Porat, Moshe Ivgy
Israel / Schweiz 1997 95’

Weltvertrieb

Condor Films AG