D.A.N.G.A.N Runner

von Sabu
mit Tomoro Taguchi, Shinichi Tsutsumi, Diamond Yukai
Japan 1996 82’

Weltvertrieb

Nikkatsu Corporation