Zhao le

For Fun | Zum Vergnügen
von Ning Ying
mit Huang Zongluo, Huang Wenjie, Han Shanxu, He Ming
Volksrepublik China 1992 97’