Sishi buhuo

Family Portrait | Familien-Portrait
von Li Shaohong
mit Li Xuejian, Song Dandan, Ye Jing
Volksrepublik China 1992 90’