Pineapple Tours

von Tsutomu Makiy,Yuji Nakae
mit Reiko Kaneshima, Shinichi Tsuha
Japan 1992 118’